lựa chọn cuối cùng tập 2

lựa chọn cuối cùng tập 2

Giữa Barcelona và Real Madrid, Neymar đã đưa ra lựa chọn cuối cùng!【lựa chọn cuối cùng tập 2】:​Neyma