Hoffenheim 0-1 Dortmund

Hoffenheim 0-1 Dortmund

Hoffenheim 0-1 Dortmund